جاڭا كەسكىندەر
بەگيش باياستان گۋلزادا رىسكۋلوۆا اك يلبيرس
1477